09.11.2019 11:31

Unique structure and function of viral rhodopsins.

Bratanov et al., Nat Commun. 2019

Bratanov D, Kovalev K, Machtens JP, Astashkin R, Chizhov I, Soloviov D, Volkov D, Polovinkin V, Zabelskii D, Mager T, Gushchin I, Rokitskaya T, Antonenko Y, Alekseev A, Shevchenko V, Yutin N, Rosselli R, Baeken C, Borshchevskiy V, Bourenkov G, Popov A, Balandin T, Büldt G, Manstein DJ, Rodriguez-Valera F, Fahlke C, Bamberg E, Koonin E, Gordeliy V.

Unique structure and function of viral rhodopsins.

Nat Commun. 2019 Oct 30;10(1):4939. doi: 10.1038/s41467-019-12718-0. PubMed ID: 31666521

 

Further Information:

PubMed

Christoph Fahlke
 

Verantwortlich für den Inhalt: E-Mail sendenNeuroscience Network Düsseldorf